๐Ÿ”† แ€กแ€ြေแ€ံ แ€กားแ€”แ€Š်းแ€•ါแ€แ€š် แ€†ိုแ€žူแ€ွေ แ€–แ€်แ€–ို့ ๐Ÿ”† ( Unicode )

๐Ÿ”† แ€กแ€ြေแ€ံ แ€กားแ€”แ€Š်းแ€•ါแ€แ€š် แ€†ိုแ€žူแ€ွေ แ€–แ€်แ€–ို့ ๐Ÿ”†

♦️
แ€แ€…်แ€ျို့แ€€ แ€กแ€„်္แ€‚แ€œိแ€•်แ€…ာ แ€กแ€ြေแ€ံแ€กားแ€”แ€Š်းแ€แ€š်แ€†ိုแ€ာ 
Verb to be แ€†ိုแ€ာ แ€˜ာแ€ွေแ€™ှแ€”်းแ€€ို แ€™แ€žိแ€ာแ€™ျိုး ။ 
I happy. แ€ို့ 
I interest English. แ€ို့ 
Can I teach? แ€ို့ แ€œုแ€•်แ€ာแ€™ျိုး ๐Ÿ‘ˆ
แ€แ€€แ€š် แ€กားแ€”แ€Š်း แ€ာแ€•ါ ။ 

แ€กဲ့แ€œို แ€œူแ€ွေแ€€ 
แ€žာแ€™แ€”် แ€†แ€š်แ€แ€”်းแ€กောแ€„် แ€˜ွဲ့แ€›แ€ွေแ€€ို แ€žแ€„်แ€•ေးแ€ဲ့ 
แ€กแ€แ€”်းแ€™ှာ แ€แ€„်แ€แ€€်แ€›แ€„် แ€žိแ€•် แ€กแ€†แ€„်แ€•ြေแ€™ှာ แ€™แ€Ÿုแ€်แ€œို့ 
แ€–ြแ€…်แ€”ိုแ€„်แ€›แ€„် แ€œူแ€”แ€Š်းแ€”แ€Š်းแ€”ဲ့ 
แ€žီးแ€žแ€”့်แ€œေး แ€žแ€„်แ€•ေးแ€”ိုแ€„်แ€™แ€š့် แ€†แ€›ာ แ€€ို 
แ€œိုแ€€်แ€›ှာแ€ာ แ€•ိုแ€€ောแ€„်းแ€แ€š် ။ 
แ€…แ€›ိแ€်แ€žแ€€်แ€žာแ€กောแ€„် 
แ€€ိုแ€š့်แ€œို แ€กแ€ြေแ€ံ แ€แ€€แ€š် แ€กားแ€”แ€Š်းแ€žူแ€ွေ แ€…ုแ€•ြီး 
แ€žီးแ€žแ€”့် แ€ိုแ€„်းแ€œေးแ€…ီแ€…แ€‰်แ€›แ€™ှာแ€•ေါ့ ။ 
แ€’ါแ€™ှแ€™แ€Ÿုแ€် แ€†แ€›ာ့แ€€ို แ€…ုแ€•ေးแ€–ို့ แ€กแ€€ူแ€กแ€Šီ แ€ောแ€„်းแ€›แ€™ှာแ€•ေါ့ ။ 
( แ€กဲ့แ€œောแ€€် แ€กားแ€”แ€Š်းแ€ဲ့ แ€œူแ€ွေแ€”ဲ့ 
แ€†แ€š်แ€แ€”်းแ€กောแ€„် แ€˜ွဲ့แ€›แ€ွေแ€€ို 
แ€แ€…်แ€แ€”်းแ€แ€Š်းแ€™ှာ แ€›ောแ€žแ€„်แ€œိုแ€€်แ€›แ€„်แ€œแ€Š်း 
แ€œွแ€š်แ€œွแ€”်း แ€แ€€်แ€œွแ€”်း แ€ဲ့ แ€€ိแ€…္แ€…แ€ွေ แ€–ြแ€…်แ€•ြီး 
แ€แ€€แ€š် แ€‘ိแ€›ောแ€€်แ€ဲ့ แ€กแ€แ€”်း แ€แ€…်แ€ု แ€–ြแ€…်แ€œာแ€–ို့ แ€™แ€œွแ€š်แ€˜ူး ။ 
แ€’ါแ€€ြောแ€„့် แ€€ျွแ€”်แ€ော်แ€ို့ แ€žแ€„်แ€แ€”်းแ€™ှာแ€œแ€Š်း แ€€แ€”့်แ€žแ€်แ€ျแ€€်แ€œေးแ€ွေ แ€‘ားแ€›แ€ာ ။ 
แ€™แ€žแ€„်แ€•ေးแ€ျแ€„်แ€œို့ แ€™แ€Ÿုแ€်แ€˜ူး ။ 
แ€•ိုแ€€်แ€†ံแ€› แ€•ြီးแ€›ောแ€†ိုแ€•ြီး แ€•ေးแ€แ€€်แ€œို့ แ€›แ€•ေแ€™แ€š့် 
แ€™แ€‘ိแ€›ောแ€€်แ€™ှာ แ€…ိုးแ€œို့ ။ 
แ€žแ€„်แ€แ€”်းแ€žားแ€†ီแ€€ แ€•ိုแ€€်แ€†ံแ€€ို 
แ€žူ့ แ€กแ€ွแ€€် แ€กแ€€ျိုး แ€›ှိแ€กောแ€„် แ€™แ€œုแ€•်แ€•ေးแ€”ိုแ€„်แ€•ဲ 
แ€แ€•်แ€œွแ€š်แ€œွแ€š်แ€”ဲ့ แ€™แ€šူแ€ျแ€„်แ€œို့ ) 

♦️
แ€แ€…်แ€ျို့แ€€ แ€กแ€ြေแ€ံ แ€กားแ€”แ€Š်းแ€แ€š်แ€œို့ 
แ€€ိုแ€š့်แ€€ိုแ€š်แ€€ို แ€‘แ€„်แ€”ေแ€•ေแ€™แ€š့် 
แ€แ€€แ€š်แ€แ€™်းแ€€ แ€‘แ€„်แ€žแ€œောแ€€်
แ€กားแ€”แ€Š်းแ€”ေแ€ာ แ€™แ€Ÿုแ€်แ€•ဲ 
แ€…ိแ€်แ€€ แ€…ိုးแ€›ိแ€™်แ€œွแ€”်แ€”ေแ€แ€်แ€ာแ€•ါ ๐Ÿ™‚

แ€…ိแ€်แ€€ို แ€žေแ€ျာ แ€•ြแ€„်แ€†แ€„်แ€‘ားแ€•ြီး 
แ€†แ€›ာแ€€ောแ€„်း ( แ€’ါแ€™ှแ€™แ€Ÿုแ€် ) แ€•แ€်แ€แ€”်းแ€€ျแ€„်แ€€ောแ€„်း แ€”ဲ့
แ€€ြုံแ€€ြိုแ€€်แ€™แ€š်แ€†ိုแ€›แ€„် 
แ€กแ€†แ€„်แ€•ြေแ€žွားแ€”ိုแ€„်แ€ာแ€™ျိုးแ€•ါ ။ 

แ€€ိုแ€š့်แ€€ိုแ€š်แ€€ို แ€žိแ€•် แ€œျှော့แ€™แ€ွแ€€်แ€•ါแ€”ဲ့ ။ 
แ€†แ€š်แ€แ€”်းแ€‘ိ แ€–ြแ€်แ€žแ€”်းแ€‘ားแ€•ြီး 
แ€แ€€္แ€€แ€žိုแ€œ်แ€‘ိ แ€–ြแ€်แ€žแ€”်းแ€‘ားแ€•ြီးแ€•ြီแ€†ို 
แ€‘ိုแ€€်แ€žแ€„့်แ€ဲ့ แ€กแ€ံแ€œေးแ€ွေ แ€›ှိแ€€ြแ€•ါแ€แ€š် ။ 
แ€”แ€Š်းแ€”แ€Š်း แ€„ုแ€•်แ€”ေแ€ာแ€•ါ ။ 
แ€†ွแ€•ေးแ€›แ€„် แ€€ြွแ€œာแ€™ှာ ๐Ÿ˜‡

แ€กแ€™ျားแ€…ုแ€€ แ€กแ€ြေแ€ံ แ€กားแ€”แ€Š်းแ€ာ แ€™แ€Ÿုแ€်แ€˜ူး ။ 
แ€‘ိแ€ွေ့แ€™ှု แ€œေ့แ€€ျแ€„့်แ€™ှု แ€กားแ€”แ€Š်းแ€ာ ။ 
แ€€ိုแ€š့်แ€€ိုแ€š် แ€€ို แ€•ြแ€”်แ€™ေးแ€€ြแ€Š့်แ€•ေါ့ ။ 
๐Ÿ‘‰ แ€แ€…်แ€”ေ့แ€™ှာ แ€กแ€„်္แ€‚แ€œိแ€•်แ€œို แ€›ေးแ€‘ားแ€ဲ့ แ€…ာแ€ွေ 
แ€˜แ€š် แ€”ှแ€”ာแ€›ီแ€œောแ€€် แ€–แ€်แ€–ြแ€…်แ€œဲ ? 
๐Ÿ‘‰ แ€กแ€„်္แ€‚แ€œိแ€•်แ€œို แ€•ြောแ€ဲ့ แ€…แ€€ားแ€ွေ 
แ€˜แ€š်แ€”ှแ€”ာแ€›ီแ€œောแ€€် แ€”ားแ€‘ောแ€„်แ€–ြแ€…်แ€œဲ ? แ€†ိုแ€ာ ။ 

♦️
แ€’ါแ€ွေ แ€•ုံแ€™ှแ€”် แ€™แ€œုแ€•်แ€–ြแ€…်แ€œို့ 
แ€žိแ€žแ€œိုแ€œို แ€™แ€žိแ€žแ€œိုแ€œို แ€€ แ€™ျားแ€”ေแ€•ြီး 
แ€€ိုแ€š် แ€žိแ€žแ€œောแ€€်แ€€ိုแ€ောแ€„် 
แ€•ေါ့แ€•ေါ့แ€•ါးแ€•ါး แ€•ိုแ€„်แ€•ိုแ€„်แ€”ိုแ€„်แ€”ိုแ€„် แ€™แ€žုံးแ€แ€် แ€™แ€žုံးแ€›ဲ แ€–ြแ€…်แ€”ေแ€ာแ€•ါ ။ 

แ€’ီแ€ော့ แ€žแ€„်แ€แ€”်း แ€แ€€်แ€ာ แ€™แ€แ€€်แ€ာ แ€‘ားแ€œိုแ€€်แ€ฆး ။ 
แ€กแ€„်္แ€‚แ€œိแ€•်แ€œို แ€…ာแ€ွေ แ€…แ€€ားแ€ွေแ€€ို 
แ€•ုံแ€™ှแ€”် แ€‘ိแ€ွေ့ แ€œေ့แ€€ျแ€„့်แ€–ို့ แ€€ို 
แ€… แ€–ြแ€…်แ€กောแ€„် แ€… แ€•ါแ€—ျာ ။ ๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช

แ€žแ€„်แ€แ€”်းแ€แ€€်แ€œို့ แ€†แ€›ာแ€€ောแ€„်းแ€”ဲ့ แ€ွေ့แ€›แ€„်แ€ော့ 
แ€œแ€™်းแ€€ြောแ€„်းแ€™ှแ€”်แ€•ေါ် แ€›ောแ€€်แ€ာ แ€™ြแ€”်แ€”ိုแ€„် 
แ€กแ€›ှိแ€”်แ€›แ€ာ แ€™ြแ€”်แ€”ိုแ€„်แ€ာแ€•ေါ့ ။ 
แ€’ါแ€•ေแ€™แ€š့် แ€กแ€“ိแ€€ แ€€ แ€… แ€œုแ€•်แ€–ြแ€…်แ€–ို့แ€•ါ ။ ๐Ÿ™‚

๐Ÿ‘‰ แ€žแ€„်แ€แ€”်းแ€ွေ แ€žိแ€•်แ€™แ€แ€€်แ€•ဲ 
แ€€ိုแ€š့်แ€˜ာแ€žာแ€€ိုแ€š် แ€œေ့แ€œာแ€›แ€„်း 
แ€กแ€ိုแ€„်းแ€กแ€ာ แ€แ€…်แ€ုแ€œောแ€€်แ€‘ိ 
แ€•ိုแ€„်แ€”ိုแ€„် แ€€ျွแ€™်းแ€€ျแ€„်แ€žွားแ€žူแ€ွေ แ€กแ€™ျားแ€€ြီး แ€›ှိแ€•ါแ€แ€š် ။ 
( แ€œူ แ€†แ€›ာ แ€”ဲ့ แ€žแ€„်แ€šူแ€ာ แ€™แ€Ÿုแ€်แ€•ေแ€™แ€š့် 
แ€…ာแ€กုแ€•်แ€ွေ 
Websites แ€ွေ 
Audio/Video Files แ€ွေ 
Softwares แ€ွေ แ€€ို 
แ€กแ€€ိုးแ€กแ€€ား แ€œုแ€•်แ€•ြီး แ€œေ့แ€œာแ€žွားแ€€ြแ€ာแ€™ို့แ€•ါ ) 

๐Ÿ‘‰ แ€žแ€„်แ€แ€”်းแ€ွေ แ€žာ แ€แ€…်แ€ုแ€•ြီး แ€แ€…်แ€ု แ€•แ€် แ€แ€်แ€”ေแ€•ြီး 
แ€žိแ€•်แ€œแ€Š်း แ€žိแ€žိแ€žာแ€žာ แ€™แ€ိုးแ€แ€€်แ€ဲ့ แ€œူแ€ွေ 
แ€กแ€™ျားแ€€ြီးแ€•ါ ။ ๐Ÿค”

( แ€กแ€‘ူးแ€žแ€–ြแ€„့် แ€žแ€„်แ€แ€”်း แ€”ဲ့ แ€†แ€›ာแ€€ိုแ€•ဲ แ€กားแ€€ိုးแ€•ြီး 
แ€€ိုแ€š့်แ€กားแ€€ိုแ€š်แ€€ိုးแ€–ို့ แ€™ေ့แ€”ေแ€ဲ့ แ€œူแ€™ျိုးแ€ွေแ€Ÿာ 
แ€žိแ€•် แ€™แ€ိုးแ€แ€€်แ€€ြแ€•ါ ။ 
แ€’ါ့แ€€ြောแ€„့် แ€†แ€›ာแ€€ောแ€„်းแ€†ိုแ€ာ แ€€ိုแ€š့် แ€แ€•แ€Š့်แ€€ို 
แ€€ိုแ€š့်แ€˜ာแ€žာ แ€œုแ€•်แ€ျแ€„်แ€œာแ€กောแ€„် แ€†ွแ€•ေး / 
แ€œုแ€•်แ€แ€်แ€œာแ€กောแ€„် แ€žแ€„်แ€•ေးแ€”ိုแ€„်แ€–ို့แ€€ 
แ€•ို แ€กแ€“ိแ€€ แ€€ျแ€ာแ€•ါ ။ 

แ€แ€•แ€Š့်แ€€ို แ€ျော့แ€•ေါแ€„်းแ€•ြီး แ€แ€•แ€Š့်แ€ျแ€…်แ€กောแ€„်
แ€กแ€…แ€… แ€กแ€›ာแ€›ာ แ€œိုแ€€်แ€œုแ€•်แ€•ေးแ€”ေแ€›แ€„်
แ€›ေแ€ို แ€กแ€†แ€„်แ€•ြေแ€”ိုแ€„်แ€•ေแ€™แ€š့် 
แ€›ေแ€›ှแ€Š် แ€กแ€ွแ€€် แ€™แ€€ောแ€„်းแ€˜ူးแ€œို့ แ€•ဲ 
แ€€ျွแ€”်แ€ော်แ€€แ€ော့ แ€šူแ€†แ€•ါแ€แ€š် ။ 

แ€˜แ€š် แ€•แ€Šာแ€›แ€•်แ€™ှာแ€•ဲ แ€™แ€†ို แ€‘ူးแ€ျွแ€”်แ€ျแ€„်แ€›แ€„်
แ€€ိုแ€š့်แ€กား แ€€ိုแ€š်แ€€ိုး แ€แ€်แ€กောแ€„် 
แ€…แ€‰်แ€†แ€€်แ€™แ€•ြแ€် แ€‘ိแ€ွေ့แ€œေ့แ€œာแ€–ြแ€…်แ€กောแ€„်แ€žာ 
แ€€ြိုးแ€…ားแ€•ါแ€—ျာ ။ 
แ€›ောแ€€်แ€ျแ€„်แ€ဲ့ แ€•แ€”်းแ€ိုแ€„်แ€€ို แ€›ောแ€€်แ€€ို แ€›ောแ€€်แ€•ါแ€œိแ€™့်แ€™แ€š် 
๐Ÿ™‚

แ€…ေแ€แ€”ာแ€–ြแ€„့်
#แ€€ိုแ€‡แ€„်แ€‡ေ
( Founder & Trainer @ActiveEnglish ) 
☎️ 0943115202
☎️ 09250005174 


๐Ÿ”† แ€กแ€™ှแ€် แ‚แˆ / แแ†แ‡ แ€œแ€™်း / แ€ာแ€™ွေ ๐Ÿ”†
Share on Google Plus

About Zin Zae

♦ Active English แ€…แ€€ားေျแ€•ာ แ€žแ€„္แ€แ€”္း แ€แ€Š္ေแ€‘ာแ€„္แ€žူ .... ( www.ActiveEnglishMyanmar.com ) ( www.facebook.com/MmEnglishLearning ) ♦ Myanmar Midas Touch แ€กแ€™แ€Š္ျแ€–แ€„့္ Social media marketing - ( Consulting and services ) แ€œုแ€•္แ€„แ€”္း แ€แ€Š္ေแ€‘ာแ€„္ แ€แ€”္ေแ€†ာแ€„္แ€™ႈေแ€•းေแ€”แ€žူ ... ♦ แ€œူแ€„แ€š္แ€™်ား แ€€ိုแ€š္แ€›แ€Š္แ€€ိုแ€š္ေแ€žြး แ€ိုးแ€แ€€္ေแ€…ေแ€›းแ€กแ€ြแ€€္ แ€กแพแ€€ံแ€‰ာแ€္ ၊ แ€—แ€Ÿုแ€žုแ€แ€™်ားแ€€ို ( www.sharingkozinzae.wordpress.com ) / www.facebook.com/myanmardream แ€™ွแ€แ€†แ€„့္ แ€™ွ်ေแ€ေแ€”แ€žူ ... ♦ แ€แ€…္แ€”แ€Š္း แ€กားျแ€–แ€„့္ " แพแ€€แ€š္แ€„ါး ေแ€€ာแ€€္ေแ€”แ€žူ " :) ♦ แ€€်ြแ€”္ေแ€ာ္แ€Ÿာ ....แ€กแ€်ိแ€”္แ€ိုแ€„္း แ€กแ€်ိแ€”္แ€ိုแ€„္းแ€™ွာ แ€’ီแ€œို แ€žแ€”ားแ€…แ€›ာေแ€€ာแ€„္းแ€ဲ့ แพแ€€แ€š္แ€„ါးေแ€œးေแ€ြแ€€ို.... แ€žူแ€ိုแ‚•แ€›ွแ€„္แ€žแ€”္แ€›ာ แ€•แ€„္แ€œแ€š္ျแ€•แ€„္แ€‘ဲျแ€•แ€”္ေแ€›ာแ€€္ေแ€กာแ€„္ ျแ€•แ€”္แ€•แ€…္ေแ€•းေแ€”แ€แ€္แ€ဲ့ แ€œူแ€แ€…္ေแ€šာแ€€္แ€€แ€œြဲแ€œိုแ‚• .... แ€˜ာแ€™ွ แ€™แ€Ÿုแ€္แ€•ါแ€˜ူးแ€—်ာ.... :) ( zinzae@gmail.com ) - 09 25000 5174

0 comments :

Post a Comment