ထိေရာက္စြာ ေလ့လာနည္းအဂၤလိပ္ ဘာသာစကားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေလ့လာလိုသူေတြ
သိသင့္သိထိုက္တဲ့ အခ်က္အလက္ ၊ သေဘာတရားေတြကို
ေအာက္ပါ လင့္မွာ အေၾကာင္းအရာ အလိုက္ ေဆြးေႏြးေပးထားပါတယ္ဗ်ာ ။

1 comments :