လူေတြ အေၾကာင္း ေျပာနိုင္တဲ႔ Idioms ေတြ ( Intermediate Level )

လူေတြ အေၾကာင္းေျပာတဲ့ အခါ အသံုးခ်ႏိုင္တဲ့
Idioms ေလးေတြ online ေပၚကေန စုေပးလိုက္ပါတယ္ ။
Intermediate level ေလ့လာသူေတြ အတြက္သာ ရည္ရြယ္ပါတယ္ ။
English to English Definition သီးသန္႔ပါပဲ ။

သိမ္းထားၿပီး ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေလ့လာပါဗ်ာ
:)

☆As cold as ice
This idiom can be used to describe a person who does not show any emotion.

☆As mad as a hatter
This simile means that someone is crazy or behaves very strangely. In the past many people who made hats went insane because they had a lot of contact with mercury.

☆Average Joe
An average Joe is an ordinary person without anything exceptional about them.

☆Bald as a coot
A person who is completely bald is as bald as a coot.

☆Barefaced liar
A barefaced liar is one who displays no shame about lying even if they are exposed.

☆Bark is worse than their bite
Someone who's bark is worse than their bite may well get angry and shout, but doesn't take action.

☆Barrel of laughs
If someone's a barrel of laughs, they are always joking and you find them funny.

☆Bold as brass
Someone who is as bold as brass is very confident and not worried about how other people will respond or about being caught.

☆Class act
Someone who's a class act is exceptional in what they do.

☆Cry-baby
A cry-baby is a person who gets emotional and cries too easily.

☆Daft as a brush
(UK) Someone who is daft as a brush is rather stupid.

☆Dumb as a rock
If you are dumb as a rock, you have no common sense and are stupid.

☆Fit of pique
If someone reacts badly because their pride is hurt, this is a fit of pique.

☆Good-for-nothing
A lazy person who doesn't do anything useful is a good-for-nothing.

☆Hail-fellow-well-met
Someone whose behavior is hearty, friendly and congenial.

☆Handsome is as handsome does
True beauty is not seen in one's appearance, but rather in one's behavior.

☆Hard as nails
A person who is as hard as nails is either physically tough or has little or no respect for other people's feelings.

☆High-handed
If someone is high-handed, they behave arrogantly and pompously.

☆Hopping mad
If you're hopping mad, you are extremely angry.

☆I may be daft, but I'm not stupid
I might do or say silly things occasionally, but in this instance I know what I am doing (Usually used when someone questions your application of common-sense).

☆In rude health
(UK) If someone's in rude health, they are very healthy and look it.

☆Johnny-come-lately
A Johnny-come-lately is someone who has recently joined something or arrived somewhere, especially when they want to make changes that are not welcome.

☆Just off the boat
If someone is just off the boat, they are naive and inexperienced.

☆Keep up with the Joneses
People who try to keep up with the Joneses are competitive about material possessions and always try to have the latest and best things.

☆Laughing stock
If someone becomes a laughing stock they do something so stupid or wrong that no one can take them seriously and people scorn and laugh at them.

☆Moral fibre
Moral fibre is the inner strength to do what you believe to be right in difficult situations Example: He lacked the moral fibre to be leader (In American English the correct spelling is 'fiber'.)

☆Off your chump
(UK) If someone is off their chump, they are crazy or irrational.

☆Out of your mind
If someone is out of the mind, they are so emotional about something that they are no longer rational.

☆Plain Jane
A plain Jane is a woman who isn't particularly attractive.

☆Pleased as punch
When someone is pleased as punch, they are very satisfied about something

☆Rest on your laurels
If someone rests on their laurels, they rely on their past achievements, rather than trying to achieve things now.
Sharp as a tack
(USA) If someone is as sharp as a tack, they are very clever indeed.

☆There's no fool like an old fool
When an older person behaves foolishly, it seems worse than when a younger person does the same, especially in relationships, as an older person should  kknow better.

☆To have the courage of your convictions
If you have the courage of your convictions, you are brave enough to do what you feel is right, despite any pressure for you to do something different.

☆Too clever by half
If someone is too clever by half, they are very confident and smug about how clever they are in a way that annoys
people.

☆Two-faced
Someone who is two-faced will say one thing to your face and another when you're not there.

☆Yes-man
Someone who always agrees with people in authority is a yes-man.

___ The End ____

ကိုဇင္ေဇ
Founder Active English သင္တန္း
www.activeenglishmyanmar.com

Share on Google Plus

About Zin Zae

♦ Active English စကားေျပာ သင္တန္း တည္ေထာင္သူ .... ( www.ActiveEnglishMyanmar.com ) ( www.facebook.com/MmEnglishLearning ) ♦ Myanmar Midas Touch အမည္ျဖင့္ Social media marketing - ( Consulting and services ) လုပ္ငန္း တည္ေထာင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသူ ... ♦ လူငယ္မ်ား ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး တိုးတက္ေစေရးအတြက္ အၾကံဉာဏ္ ၊ ဗဟုသုတမ်ားကို ( www.sharingkozinzae.wordpress.com ) / www.facebook.com/myanmardream မွတဆင့္ မွ်ေဝေနသူ ... ♦ တစ္နည္း အားျဖင့္ " ၾကယ္ငါး ေကာက္ေနသူ " :) ♦ က်ြန္ေတာ္ဟာ ....အခ်ိန္တိုင္း အခ်ိန္တိုင္းမွာ ဒီလို သနားစရာေကာင္းတဲ့ ၾကယ္ငါးေလးေတြကို.... သူတို႕ရွင္သန္ရာ ပင္လယ္ျပင္ထဲျပန္ေရာက္ေအာင္ ျပန္ပစ္ေပးေနတတ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ကလြဲလို႕ .... ဘာမွ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ.... :) ( zinzae@gmail.com ) - 09 25000 5174

0 comments :

Post a Comment