ဒီ စကားလုံး ၃ လုံး ( Spectacular ,Destination ,Exploration )

ဟိုေန႕က စာေၾကာင္းေတြအတြက္  အေျဖမွန္ ေတြ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ  :)
< ဒီ စကားလုံး ၃ လုံး ( Spectacular ,Destination ,Exploration ) ကို
ဘယ္စာေၾကာင္းမွာ သုံးရမယ္ဆိုတာကို သူ႕ေနရာနဲ႕သူ မွန္ေအာင္ ျဖည့္ေပးရမွာပါ ။ >

1) Steve decided that Germany would be a perfect ______ for him to buy some wooden carvings.
2) NASA approved ______ of Mars to gather evidence of life and water on the planet.
3) Randy and Barbara treated themselves to a ______ vacation to Australia for their fiftieth anniversary.

Answers :
1. destination. ( a perfect destination )
2. exploration ( exploration of Mars )
3. vacation ( a spectacular vacation )


destination :
တစ္စုံ တစ္ေယာက္ ရဲ့ ခရီးဆုံး ပန္းတိုင္ ၊ သြားေရာက္ရာ ေနရာ /
တစ္စုံ တစ္ခုကို ပို႕ေဆာင္ ၊ ယူေဆာင္သြားခံရတဲ့ ေနရာ
- the place where someone is going or where something is being sent or taken:
( We arrived at our destination tired and hungry. )
( His letter never reached its destination. )

exploration : တစ္စုံ တစ္ရာကို စူးစမ္း ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း
- the activity of searching and finding out about something:
< The exploration (= search) for new sources of energy is vital for the future of our planet. >
< Livingstone was the first European to make an exploration of the Zambezi river
(= to travel to it in order to discover more about it). >

Spectacular :  အလြန္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ၊ ၾကည့္ခ်င္စဖြယ္ေကာင္းေသာ  / အလြန္ ထူးျခား ေကာင္းမြန္ေသာ
- very exciting to look at: ( There was a spectacular sunset last night. )
- especially great: ( We've had spectacular success with the product. )

ေစတနာျဖင့္
ကိုဇင္ေဇ
Active English သင္တန္း
Share on Google Plus

About Zin Zae

♦ Active English စကားေျပာ သင္တန္း တည္ေထာင္သူ .... ( www.ActiveEnglishMyanmar.com ) ( www.facebook.com/MmEnglishLearning ) ♦ Myanmar Midas Touch အမည္ျဖင့္ Social media marketing - ( Consulting and services ) လုပ္ငန္း တည္ေထာင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသူ ... ♦ လူငယ္မ်ား ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး တိုးတက္ေစေရးအတြက္ အၾကံဉာဏ္ ၊ ဗဟုသုတမ်ားကို ( www.sharingkozinzae.wordpress.com ) / www.facebook.com/myanmardream မွတဆင့္ မွ်ေဝေနသူ ... ♦ တစ္နည္း အားျဖင့္ " ၾကယ္ငါး ေကာက္ေနသူ " :) ♦ က်ြန္ေတာ္ဟာ ....အခ်ိန္တိုင္း အခ်ိန္တိုင္းမွာ ဒီလို သနားစရာေကာင္းတဲ့ ၾကယ္ငါးေလးေတြကို.... သူတို႕ရွင္သန္ရာ ပင္လယ္ျပင္ထဲျပန္ေရာက္ေအာင္ ျပန္ပစ္ေပးေနတတ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ကလြဲလို႕ .... ဘာမွ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ.... :) ( zinzae@gmail.com ) - 09 25000 5174

0 comments :

Post a Comment